tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme jménem skupiny CPI Property Group, největšího realitního investora v regionu střední a východní Evropy, v reakci na informace zveřejněné dne 25. září 2019 v článku deníku E15 s titulkem „DPP poprvé spojí síly se soukromým investorem, chystají proměnu stanice Nádraží Holešovice“.

V článku Váš tiskový mluvčí uvedl, že DPP se dohodl na podmínkách vytvoření společného podniku se společností Nové Holešovice Development a.s. ze skupiny Karlín Group a Ungelt Group za účelem revitalizace stanice metra Nádraží Holešovice a přilehlého území v jejímž rámci se kromě jiného počítá s prodejem pozemků o rozloze téměř 8 tisíc m2. Podle sdělení tiskového mluvčího byla dohoda schválena představenstvem i dozorčí radou DPP a má být uzavřena během měsíce října.

Absence transparentního výběrového řízení

  • Uvedené informace jsme přijali se značným znepokojením,neboť jsme v uplynulém období nezaznamenali transparentní výběrové řízení, které by proběhlo za účasti renomovaných developerů tak, aby vybraná nabídka byla pro DPP nejvýhodnější.


Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře

  • Ve světle těchto skutečností si dovolujeme připomenout, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů členové orgánu právnické osoby, kteří jsou do funkce voleni, jmenováni či jinak povoláni, jsou za všech okolností povinni jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají právnické osobě za škodu, kterou jí způsobili porušením povinnosti při výkonu funkce.


Zodpovědnost za škodu způsobenou porušením pravidel hospodaření

  • Připomínáme rovněž, že výše uvedené nevylučuje separátní odpovědnost hl. m. Prahy jakožto územního samosprávného celku, jednotlivých členů orgánů hl. m. Prahy a DPP za škodu způsobenou porušením pravidel hospodaření dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, dle předpisů upravujících hospodářskou soutěž, nakládání s veřejnými prostředky a zadávání veřejných zakázek, případně také trestněprávní odpovědnost konkrétních fyzických nebo právnických osob.


Podnět pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Transparency International

  • Obáváme se, že v případě upřednostnění jednoho z investorů na úkor ostatních vlastníků nemovitostí, významných investorů v území a jiných relevantních subjektů bez provedení transparentního výběrového řízení by mohlo dojít k porušení výše uvedených povinností. Ujišťujeme Vás, že všem těmto důsledkům bychom rádi předešli, nicméně skupina CPI Property Group jakožto největší vlastník rozvojových ploch na území Bubny-Zátory je pochopitelně investičním záměrem DPP přímo dotčena, a to zejména v situaci, kdy byl v nedávné době teprve zpracován návrh územní studie konkretizující možné záměry v daném území, avšak dosud neproběhlo jeho projednání ani schválení. Z hlediska řádné péče proto postoupíme tento podnět kromě orgánů hl. m. Prahy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže také Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Transparency International – Česká republika, o.p.s., za účelem prověření věci.

Okamžitá nabídka na 100 milionů korun navíc

  • Berte prosím rovněž na vědomí, že skupina CPI Property Group je okamžitě připravena zúčastnit se transparentního výběrového řízení,  případně vstoupit do stávajících smluvních vztahů v rámci zamýšleného společného podniku namísto společnosti Nové Holešovice Development a.s., event. do dalších Vámi zamýšlených obchodních dohod, a to za totožných podmínek. Na základě stávajících informací je navíc skupina CPI Property Group připravena poskytnout DPP v této souvislosti finanční plnění ve výši 100 000 000 Kč navíc nad plnění smluvené v dohodě se společností Nové Holešovice Development a.s. Tuto nabídku tímto činíme vážně a závazně jako uchazeč o spolupráci na projektu revitalizace stanice metra Nádraží Holešovice a přilehlého území.


Chceme věřit, že DPP dostojí svým povinnostem v rámci péče řádného hospodáře a na naši výzvu bude odpovídajícím způsobem reagovat.  

CPI Property Group 

 

Text nevyjadřuje názor redakce