CREDITAS ENERGY cílí na podíly ve společnostech, které vyrábějí či distribuují elektřinu, plyn a teplo, případně s nimi obchodují. Soustředí se přitom primárně na projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou také poskytovatelé souvisejících služeb.

Počáteční aktiva v podobě podílu v pěti distribučních společnostech vložila do podfondu UNICAPITAL ENERGY a.s. (UCED), jež je součástí skupiny CREDITAS. V současnosti má tak fond čistou hodnotu vložených aktiv ve výši 910 milionů Kč. Jde o 108 distribučních soustav po celé České republice s více než pěti a půl tisíci odběrnými místy, do nichž ročně přitéká 1 TWh elektřiny a plynu. To z CREDITAS ENERGY dělá jednoho z největších distributorů v zemi. Společnosti skupiny CREDITAS pod značkou UCED působí v energetice již od roku 2013. Podfond CREDITAS bude moci i nadále využívat služeb a sofistikovaného know-how, kterým skupina UCED disponuje.

Fond je vhodný pro investory, kteří preferují vyšší míru jistoty. Tu jim poskytuje jednak samotná oblast distribuce energie, která je díky regulovaným cenám za distribuci poměrně konzervativní, ale také fakt, že roční zhodnocení investičních akcií má předem daný rozptyl. V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií.

Nabízené třídy jsou dvě. Premium investiční akcie (PIA) mají rozptyl zhodnocení 5,2 %* - 5,6 % ročně. Minimální vstupní investice je jeden milion Kč, další už mohou být od 100 tisíc Kč. Vstupní poplatek se pohybuje mezi 0-3 % dle smlouvy o úpisu. Výstupní poplatek postupně klesá s časem až na 0 % po uplynutí tří let od úpisu. Druhou třídou jsou Premium plus investiční akcie (PPIA), které nabízejí zhodnocení v rozmezí 5,6 %* - 6 % ročně a vyplatí se při větších investovaných objemech. Minimální první investice je 10 milionů Kč, další už od 100 tisíc Kč. Vstupní i výstupní poplatky jsou u PPIA nulové.

„Konstrukce fondu je taková, že zhodnocení bude mít podobu růstu hodnoty akcií s tím, jak se budou zhodnocovat spravovaná aktiva. Předpokládáme, že fond bude zajímavý hlavně pro konzervativní investory, kteří plánují držet akcie delší dobu a pro které bude atraktivní nastavení s pevně daným rozptylem růstu hodnoty,“ popisuje Richard Holešinský ze skupiny CREDITAS.

 

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost . V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15(recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. u PIA a 5,6 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů. Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.


 

 

 

 

 

Text nevyjadřuje názor redakce